โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

📣📣ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา ปวช.1 และ ปวส.1

🔊🔊ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 9-16 กค.64

✏️✏️วิธีการเข้าร่วมโครงการ
1. ทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วม
2. ดูวิดีทัศน์ โครงการปฐมนิเทศสมาชิก ปีการศึกษา 2564 โดย ผอ.ไสว สีบูจันดี
3. ให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาคู่มือสมาชิกใหม่ มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติขององค์การฯ
4. ให้นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบ อวท. 06 และ แบบ อวท. 10 แล้วกรอกข้อมูล ให้เรียบร้อย และเก็บไว้มาส่งงานกิจกรรม เมื่อเปิดเรียนปกติ
5.ทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่าน 80% ถึงได้รับเกียรติบัตร และผ่านการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
6.ทำแบบประเมินความพึงพอใจ หลังเข้าร่วมโครงการ ด้วยQR Code หรือคลิกที่รูป QR Code

🔔🔔ลิงค์โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่