งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

             ๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จำทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม
การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

             ๒. วางแผน ดำเนินการ ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า
รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนกระกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

             ๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึกจัดทำระเบียนผลผลิต และจำหน่ายผลผลิต

             ๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของงานผลผลิตการค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานประจำทุกเดือน

             ๕. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ - รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

             ๖. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

             ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ ปละรายงานผลการปฏิบัติการตามลำดับ

             ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพท์สอนของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

             ๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย