• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาววันวิสา  ละลี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางอัญธิภา  พรแสน
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางมลฤดี  รอดสุวรรณ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์  แก้วโสภา
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวทิพวรรณ  อ่องน้อย
ครูพิเศษสอน

นางสาวพิมลพรรณ  วงศ์เรือง
ครูพิเศษสอน