• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

เพลงมาร์ชอาชีวะสระบุรี

สถาบันอาชีวะสระบุรี

ดอกสารภีนี้งามล้ำค่า

ใต้ร่มเงาสวนประดู่คู่เคียงมา

งามสง่า ฝ้า ขาว แห่งศักดิ์ศรี

องค์พระพุทธวิโมกข์คอยปกเกล้า

ให้พวกเราได้เรียนเพียรศึกษา

ท่านพ่อปู่ขุนบันลือเดชได้เมตตา

การศึกาา จึงพัฒนา มายืนนาน

อุดมการณ์ของเรา เรายึดมั่น

ต้องก้าวล้ำ นำเหตะการณ์ ทันสมัย

วิชาการต้องศึกษาให้ก้าวไกล

กิจกรรมต้องยิ่งใหญ่ให้เลื่องลือ

พร้อมเคารพ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พร้อมยืนหยัด คู่สังคม ประชาธิปไตย

พร้อมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ของชาวไทย

เราภูมิใจในอาชีวะสระบุรี