งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

             ๑. รวบรวมข้อมูลหน่วยงานภายในและนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาแบะงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

             ๒. รวบรวม และเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และประกอบอาชีพ

             ๓. พัฒนาระบบเครื่อข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

             ๔. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

             ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

             ๖. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

             ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

             ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพท์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

             ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย