• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

งานบุคลากร        

              มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

              ๑.  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

              ๒.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

              ๓.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

              ๔. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

              ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

              ๖.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

               ๗. การดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

              ๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

              ๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

            ๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

            ๑๑.  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

            ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    ดาวน์โหลด

        แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

        แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

        แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา)ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ (สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา