งานวิทยบริการและห้องสมุด

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

              ๑.  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

              ๒.  จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

              ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

              ๔.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

              ๕.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

              ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย