• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางดวงพร  ทำทอง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางชุติมา  โชคมาเสริมกุล
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางรัตติยา  คำชาวงษ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางชุติมณฑน์  หันชนะ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสาธินี  ต่ออาวุธ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.อนุฤทธิ์  อาจสุนทร
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววรรณนิสา  คำอุด
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเจนณรงค์  เรืองมะเริง
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางจำรัส  ยวงอักษร
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวสลักจิตร  มั่นจิตร
ครูพิเศษสอน

นายอนันทชัย  มณีโชติ
ครูพิเศษสอน

Mila Laddaran Gumabay
ครูพิเศษสอน

Paul Andrew Hillman
ครูพิเศษสอน