• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

แผนกวิชาการเลขานุการ

นางกาญจนา  หนูคีรี
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ

   

นางสาวปดิวรัดดา  สุดใจ
ครูแผนกวิชาการเลขานุการ

นางสาวกัญญานาษฐ์  ฉ่ำช่วง
ครูพิเศษสอน