• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

นางสร้อยลัดดา  ปภาธร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

นางสาวนนทพร  หน่อคำ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางปรียากุล  สาระคำ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวภัทรทิรา  นาคลำภา
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวชนิศา  เมฆสุทัศน์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวปวีณา  เอี่ยมวิจารณ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ