การลงซ่อมกิจกรรม ผ่าน QR Code

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

ประกาศ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาคนใด ที่มีความประสงค์จะลงซ่อมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม Download เอกสารที่นี่