โครงการสัมมนา สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด เรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

โครงการสัมมนา สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด เรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบานบุรี ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี