เลื่อนการรายงานตัว และมอบตัว รอบปกติ ปี 2564

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ 24 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ได้แพร่ขยายเป็นวงกว้างทุกพื้นที่และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจึงขอยกเลิกการรายงานตัว และมอบตัว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ 24 เมษายน 2564 

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่