มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามรายละเอียดดีงแนบนี้

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่