ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 และหลักสูตรพุทธศักราช 2562 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรพุทธศักราช 2557 และหลักสูตรพุทธศักราช 2563 หมวด 3 การประเมินผลการเรียนกำหนดให้ประเมินผลการเรียนรายวิชา สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาครบ 80% เมื่อสิ้นภาคเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ได้ดำเนินการให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินผลการเรียนดังเอกสารดังแนบนี้

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่