Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
มาตรฐานที่ 1
  มาตรฐานที่ 2
  มาตรฐานที่ 3
  มาตรฐานที่ 4
  มาตรฐานที่ 5
  มาตรฐานที่ 6
  มาตรฐานที่ 7
   
 
 

....ตัวอย่าง....

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.12 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.13  
       
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 7  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.3    
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4    

 

   
 
 
   
   
     
  รูปเล่ม รายงานผลการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557คลิกเพื่อดาวน์โหลด  
  แบบรายงานประเมินตนเอง (สาขาวิชา) ปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด  
  รูปเล่ม รายงานผลการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556คลิกเพื่อดาวน์โหลด  
  รูปเล่ม รายงานผลการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555คลิกเพื่อดาวน์โหลด