Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
 เอกสารแผยแพร่งานประกันคุณภาพ : เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222