menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

11072562

 

Untitled 1

 

            - รายงานผลการประเมินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 

            - รายงานผลการประเมินการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 

            - รายงานผลการประเมินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชน 

             - รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

             - รายงานผลการประเมินโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

              - รายงานผลการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2562

              - รายงานผลการประเมินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (บริจาคโลหิต)

              - รายงานผลการประเมินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562          

              - รายงานผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวส.

              - รายงานผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวช.              

              - รายงานผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

              - รายงานผลการประเมินการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

              - รายงานผลการประเมินโครงการอบรมครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

          รายงานวิจัย

                      รายงานวิจัยครู

                            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

                            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

                      รายงานวิจัยผู้เรียน

                            บทคัดย่อ

                            สรุปรายงานการวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส

                  สิ่งประดิษฐ์

                      แข่งขันระดับภาค

                           คำสั่ง

                           รูปภาพ

                      แข่งขันระดับ อศจ.

                           สิ่งประดิษฐ์ อศจ. รายชื่อนักเรียนและครู

                           ผลประกวด

                           รูปภาพ

                      อบรมวิจัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222