menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

งานการเงิน

Financial work 1
นางธนพร พุทธเจตน์

หัวหน้างานการเงิน

Financial work5

นางสกุลตา  กีรติกุลศักดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

Financial work 2
นาวสาวรินทร์ลภัส กิตติโชคชัยอนัน

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Financial work 3

นางจันทร์ทิมา  โสภณภาพ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Financial Work 4
นางสาวสาวิตรี เอี่ยมอ่อน

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน
การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้่อง
2. รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222