menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

สามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 1

นางดวงพร  ทำทอง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 2

นายอนุฤทธิ์  อาจสุนทร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 3

นางพรพรรณ  ศรีจรัส

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 4

นางรัตติยา  คำชาวงษ์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 5

นางสาววรรณนิสา  คำอุด

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 6

นางชุติมา  โชคมาเสริมกุล

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 7

นายเจนณรงค์  เรืองมะเริง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 8

นางสาวสาธินี  ต่อาวุธ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 9

นางสาวชุติมณฑน์  หันชนะ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 10

นางจำรัส  ยวงอักษร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 11

นางกรองกาญจน์  สุขเกษม

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 12

นางสาวสลักจิตร  มั่นจิตร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 13

Mila Laddaran Gumabay

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 Ordinary relationship 14

Paul Andrew Hillman

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222