menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

การบัญชี

Accounting 1

นางชนิดาพร  บุนนาค 

หัวหน้างานการบัญชี

Accounting 2

นางสาวพิริญา  อุปลาคม 

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

Accounting 3

นางสาวปวีณา บริบูรณ์ 

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. การทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. ให้คำปรึกษาชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  6. ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222