menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

งานอาคารสถานที

 Building work 1
นายเจนณรงค์  เรืองมะเริง 

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 Building work 3

นายอุทิศ  พิมที 

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 Building work 4

นางสาวจิตสุภา  คล้ายสุวรรณ

เจ้าหน้างานอาคารสถานที่

123

นายสุชาติ หุ่นไทย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นายอนันต์ พวงจันทร์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นางวรัญญา ต่อแต้ม

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นายสว่าง ทองคำ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นายธวัช อาญาสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นายวิชัย อินทรสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123

นางโสภาวรรณ อินทรสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นายนพพร แดงมีทรัพย์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นางไพรัตน์ จิตหอม

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123
นางสาวจามรี วรรณพัฒน์หิรัญ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

123

นายพัด ชิมกระโทก

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสถาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาน
5. จัดเวร-ยามดูแลอาคารสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222