Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
หมายเลขโทรศัพท์ภาพใน
สถานที่ เบอร์
ห้องอำนวยการ 2121
ห้องเลขาผู้อำนวยการ 2122
ห้องรองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพย์ 2123
ห้องเลขารองฯฝ่ายบริหารทรัพย์ 2122
ห้องรองฯฝ่ายวิชาการ 2221
ห้องรอง.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1022
ห้องรองฯฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียน นักศึกษา 2111
ห้องงานโครงการพิเศษ 2112
ห้องงานบุคลากร 2132
ห้องงานสารบรรณ 2133
ห้องงานการเงิน 2141
ห้องงานบัญชี 2142
ห้องงานทะเบียน 2151
ห้องงานวางแผนฯ 2211
ห้องงานหลักศูตรฯ 2222
ห้องงานทวิภาคี 2223
ห้องงานแนะแนว 2231
ห้องงานครูที่ปรึกษา 2232
ห้องงานวัดผลและปะเมินผล 2241
ห้องงานความร่วมมือ 2242
ห้องงานเอกสารการพิมพ์ 2251
ห้องประชาสัมพันธ์ 1001
ป้อมยามรักษาการณ์ 5555
ห้องสำนักงานร้านค้า 6666
ห้องพักครูอาคารลูกเสือ 8011
ห้องอาคารงานปกครอง (ในอนาคต) 4444
เคาท์เตอร์ห้องสมุด 1011
ห้องสำนักงานห้องสมุด 1012
ห้องงานประกัน งานวิจัย งานศูนย์ข้อมุล 1021
ห้องอินเตอร์เน็ทใหญ่ 1032
ห้องอินเตอร์เน้ทเล็ก 1041
ห้องประชุมกระดังงา (ศูนย์วิทยบริการชั้น2) 1051
ห้องพักครูโลจิสติกส์ 1111
ห้องพักครูบัญชี 1151
ห้องพักครูเทคโนโลยีสารสนเทศ 1211
ห้องโสตฯ (ห้องประชุมสารภี) 1221
ห้องพักครูการจัดการทั่วไป 1311
ห้องพักครูการตลาด 1321
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชั้น 3 ) 1341
ห้องงานควบคุมภายใน (ชั้น 4 ) 1421
ห้องพักครูอาหารชั้น 1 3111
ห้องพักครูคหกรรมการผลิตชั้น 2 3221
ห้องพักครูผ้าและเครื่องแต่งกายชั้น 3 3351
ห้องปฏิบัติผ้าและเครื่องแต่งกายชั้น 4 3351
ห้องปฏิบัติอาการชั้น 1 4121
ห้องพยาบาล 4211
ห้องพักครูชั้น 3 4311
ห้องพักครูพื้นฐาน 5111

ห้องพักครูพื้นฐาน

5211
ห้องพักครูวิจิตรศิลป์ 6211
ห้องพักครูคอมกราฟฟิค 6212
ห้องพักครูออกแบบ 6213
ห้องงานพัสดุ 7021
ห้องงานพัสดุ 7022
ห้องงานพัสดุ 7023
ห้องงานอาคารสถานที่ 7031
ห้องสำนักงาน ชั้น 1 7311
ห้องสำนักงาน ชั้น 2 7321
ห้องจำหน่ายกาแฟ 7141
ห้องครัว 7111
ห้องเบเกอรี่ 7121
ห้องประชุมชวนชมชั้น 1 7131
ห้องประชุมบานบุรีชั้น 2 7211
ห้องศูนย์บ่มเพาะฯ 8111
ห้องธุรกิจครบวงจร 8121
ห้องโครงการขายตรง 8131
ห้องธนาคารโรงเรียน 8141
ห้ององค์การวิชาชีพ 8151
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 8211

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222