menu1 01 menu1 02 menu1 03 menu1 04 menu1 05 menu1 06 menu1 07 menu1 08 menu1 09 menu1 10 menu1 11

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
S 21389369นายไสว สีบูจันดี

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
1510041327388 1
นางสถิรดา  ทาขุลี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
และ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
138 
นายฉัตรชัย สุวรรณดี
Chatchai  Suwandee
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
และ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222