Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน คหกรรมศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาคหกรรม1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
    สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    สาขางานการประกอบอาหาร2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    สาขางานอาหารและโภชนาการ 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
    สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์   แผนการเรียน คหกรรม ระดับ ปวช.แผนการเรียน คหกรรม ระดับ ปวส.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว1. สาขาการโรงแรมและการบริการ
    สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่มแผนการเรียน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.  แผนการเรียน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับ ปวส.ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์1. สาขาวิชาการออกแบบ
    สาขางานการออกแบบนิเทศน์ศิลป์2. สาขาวิชาการออกแบบ
    
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
    สาขางานมัลติมีเดีย3. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก แผนการเรียน ศิลปกรรม ระดับ ปวช.  แผนการเรียน ศิลปกรรม ระดับ ปวส.บริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ1. สาขาวิชาการบัญชี 1. สาขาวิชาการบัญชี
    สาขางานการบัญชี2. สาขาวิชาการตลาด  2. สาขาวิชาการตลาด
    สาขางานการตลาด3. สาขาวิชาการเลขานุการ3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    สาขางานการจัดการคลังสินค้า 5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
    สาขางานการจัดการทั่วไป ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศแผนการเรียน บริหารธุรกิจ ระดับ ปวช.แผนการเรียน บริหารธุรกิจ ระดับ ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222