menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

44769078 293861061222504 2623528348390785024 o

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีขนาดพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา
     
 สีประจำวิทยาลัย  ฟ้า-ขาว
 หมายเลขโทรศัพท์  0-3621-1016
 หมายเลขโทรสาร  0-3622-1222
 เว็บไซต์   www.rsc.ac.th

     เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ในนามโรงเรียน การช่างสตรีสระบุรี โดยได้รับการโอนสถานที่รวมทั้งอาคารเรียนจากโรงเรียนชายประจำจังหวัดสระบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
  
พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนการช่างสตรี เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสระบุรี 
พ.ศ.2519 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2525 ยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
พ.ศ.2528 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา
พ.ศ.2530 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน
พ.ศ.2532 ได้รับการสนุบสนุนเงินงบประมาณให้สร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง และได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารหอประชุมว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา"
พ.ศ.2536 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา และเปิดสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบสาขาวิชาการการบัญชี เป็นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ.2538 เปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรม ระบบทวิภาคีระดับ ปวช.
พ.ศ.2539 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวส.
พ.ศ.2542 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ
พ.ศ.2546 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พ.ศ.2549 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.55
พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสถานศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ระดับอาชีวศึกษาโยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
พ.ศ.2550 ได้รับเกียรติบัตรในฐานะสถานศึกษาแกนนำที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  "โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ Think.com"
พ.ศ.2552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ 3D ระดับประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2552 นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2553 นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2554 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้คะแนนร้อยละ 75.62
พ.ศ.2554 ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2555 ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแกะสลักหิมะในงาน "The 4 th International Collegiate Snow Sculpture Contest " ที่ Harbin Engineering Univercity  เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2556 ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2557 นายพลพัฒน์ โสประดิษฐุ์,นายจักรวุธ ขำวิจิตร,นายพิทักษ์ นวลปา และนายจักรพรรดิ์ เจริญผล นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดการสลักน้ำแข็งขากหิมะระดับโลกในการแข็งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2558 ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ "Snow and Engineering University (2015)" นักศึกษาอาชีวศึกษาสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิสมาครอง 6 ปี ติดต่อกัน 
พ.ศ.2558  ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสลักน้ำแข็งนานาชาติ ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ.2559
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation (ระดับปวช/ปวส) ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 “องค์การนักวิชาชีพยุคใหม่ พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ก้าวไกล สร้างชาติ” ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • รางวัลผ่านเข้ารอบ 7 ทีม แผนธุรกิจ “ ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ” ระดับประเทศ โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 20 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 • รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “The Table Paper” ระดับมัธยมศึกษา /อาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี พ.ศ. 2559
 • ทีมน้ำพริกเผาเพื่อสุขภาพ ได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม ระดับประเทศ ตามโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวน้ำทิพย์ คาดสันเทียะ ได้รับรางวัล วิ่ง 200 เมตร การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดสงขลา
 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวน้ำทิพย์ คาดสันเทียะ ได้รับรางวัล กระโดดไกล สถิติ 4.70 เมตร การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดสงขลา
 • รางวัล ระดับ 4 ดาว การประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการเป็นเลิศ ระดับชาติ วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2559
 • รางวัลผ่านเข้ารอบ 10 ทีม โครงการ Youth Greenovation Awards 2016 โครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมสีเขียว ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ชื่อผลงาน “Brickwork Chaff”
 • รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ สติ จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.2560
 •  รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประเภท Classic Bartender ครั้งที่ 27 ประจ าปีการศึกษา 2560ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์R การ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รับรางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ร้านเครื่องดื่ม Drinks & Beverages การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง ธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจานหลักประกอบลีลา (Food Healthy Challenge) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ.2561
 •  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกรีฑา ประเภท เขย่งก้าวกระโดดหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส์" โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รองชนะเลิศ ระดับ ชาติ
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภท กระโดดไกล หญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส์" โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ชนะเลิศ ระดับ ชาติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 200 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรองชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวิ่ง 3,00 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษารองชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขั้นวิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งผลัดผสม (เมสเลย์) หญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 400 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระโดดไกลหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดดหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรองชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดดหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระโดดสูงหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 "ริเวอร์แควเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศ ระดับ ภาค
 • พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับ ปวส. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษา โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีชนะเลิศ ระดับ จังหวัดได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในรายการสมรภูมิไอเดีย "Open Your Science" โดยองค์การพิพิธพัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บ.BEC TERO และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ รางวัล อื่น ๆ ระดับ ชาติ
 • ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การแปรรูปอาหาร การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "อาหารไทย 4.0" โดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารางวัลอื่น ๆ ระดับ ชาติ
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม และบริหารธุรกิจ ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อออกไปพัฒนาและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน
วิสัยทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
2. สร้างภาคีเครือข่ายขยายโอกาสความร่วมมือ
3. จัดการศึกษาที่มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
4. จัดระบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
5. สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชน
6. พัฒนา ระบบบริหารจัดการ
อัตลักษณ์ คนดี มีฝีมือ จิตอาสา
เอกลักษณ์ เป็นแหล่งบ่มเพาะ ผู้ประกอบการใหม่
ปรัชญาการศึกษา  วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำหน้า ภาคเพียรศึกษา พัฒนาชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222