menu1 01 menu1 02 menu1 03 menu1 04 menu1 05 menu1 06 menu1 07 menu1 08 menu1 09 menu1 10 menu1 11

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีขนาดพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา
     
 สีประจำวิทยาลัย  ฟ้า-ขาว
 หมายเลขโทรศัพท์  0-3621-1016
 หมายเลขโทรสาร  0-3622-1222
 เว็บไซต์   www.rsc.ac.th

     เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ในนามโรงเรียน การช่างสตรีสระบุรี โดยได้รับการโอนสถานที่รวมทั้งอาคารเรียนจากโรงเรียนชายประจำจังหวัดสระบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนการช่างสตรี เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสระบุรี 
พ.ศ.2519 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2525 ยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
พ.ศ.2528 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา
พ.ศ.2530 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน
พ.ศ.2532 ได้รับการสนุบสนุนเงินงบประมาณให้สร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง และได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารหอประชุมว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา"
พ.ศ.2536 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา และเปิดสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบสาขาวิชาการการบัญชี เป็นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ.2538 เปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรม ระบบทวิภาคีระดับ ปวช.
พ.ศ.2539 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวส.
พ.ศ.2542 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ
พ.ศ.2546 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พ.ศ.2549 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.55
พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสถานศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ระดับอาชีวศึกษาโยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
พ.ศ.2550 ได้รับเกียรติบัตรในฐานะสถานศึกษาแกนนำที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  "โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ Think.com"
พ.ศ.2552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ 3D ระดับประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2552 นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2553 นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2554 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้คะแนนร้อยละ 75.62
พ.ศ.2554 ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2555 ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแกะสลักหิมะในงาน "The 4 th International Collegiate Snow Sculpture Contest " ที่ Harbin Engineering Univercity  เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2556 ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2557 นายพลพัฒน์ โสประดิษฐุ์,นายจักรวุธ ขำวิจิตร,นายพิทักษ์ นวลปา และนายจักรพรรดิ์ เจริญผล นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดการสลักน้ำแข็งขากหิมะระดับโลกในการแข็งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2558 ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ "Snow and Engineering University (2015)" นักศึกษาอาชีวศึกษาสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิสมาครอง 6 ปี ติดต่อกัน 
 พ.ศ.2558  ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสลักน้ำแข็งนานาชาติ ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม และบริหารธุรกิจ 
ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อออกไปพัฒนาและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน
วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพมีคุณภาพ เชี่ยวชาญ IT ที่มีคุณธรรมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสังคม พร้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้น 8 ประการ 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางงการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. วิจัย พัฒนา IT สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอาชีวศึกษาสู่ชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
ยุทศาสตร์
1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาภายในประเทศเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และวิชชีพอย่างเสมอภาค
3. ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้มีคุณธรรม เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมการบูรณาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อให้ชุมชนอยู่ดี มีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และรณรงค์ประหยัดพลังงาน
อัตลักษณ์  " มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ "
เอกลักษณ์  แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
ปรัชญาการศึกษา  วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำหน้า ภาคเพียรศึกษา พัฒนาชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222